Multidisciplinarni pristup u detekciji, dijagnostici i tretmanu djece s hiperkinetskim poremećajem

U suradnji sa zdravstvenim institucijama i školama, došlo se do spoznaje o sve većem broju dijagnosticirane djece s ADHD poremećajem u populaciji osnovne škole. Takva djeca postižu niži akademski uspjeh, imaju sniženo samopouzdanje, te nerijetko odustaju od daljnjeg školovanja ili postaju teret društvu postajući uživatelji droga. Smatramo da se sve nadležne ustanove trebaju zajednički udružiti kako bi se postavile prema ovom problemu, a prvenstveno s ciljem pomoći djeci i njihovim obiteljima.

ADHD / Hiperkinetski poremećaj jedan je od najčešće dijagnosticiranih poremećaja dječje dobi u svijetu i kod nas. Prevalencija iznosi 3-7% u populaciji djece školske dobi. Zbog korištenja različitog instrumentarija taj broj varira od zemlje do zemlje. Zbog nedovoljno usaglašenih metoda dijagnostike, u Hrvatskoj ima velik broj pogrešno dijagnosticirane i nedijagnosticirane djece. Razne druge dijagnoze mogu svojom kliničkom slikom imitirati ADHD. Uslijed toga razvio se vrlo negativan stav prema ovoj kategoriji djece koji je često vidljiv u školi gdje stručne službe i nastavnici  ponekad ne vjeruju da se kod djeteta radi o ADHD-u te mu ne prilaze s pažnjom i na način koji ta dijagnoza zaslužuje. Posljedice neprepoznatosti i neadekvatnog pristupa dovode kod ove djece do otpora prema školi, loših ocjena, preranog ispisivanja iz škole, razvoja brojnih drugih poremećaja naročito poremećaja u ponašanju, te ovisnosti. Uz to česte posljedice su depresija i tjeskoba, nisko samopouzdanje, tikovi.

Okupili smo sve stručnjake grada Zagreba koji se bave dijagnostikom i tretmanom ADHD poremećaja na Okruglom stolu koji je bio vrlo uspješan. Kao rezultat Okruglog stola nastala je brošura sa zaključcima i algoritam dijagnostike i tretmana ADHD-a u dječjoj dobi.

Projektne aktivnosti doprinose će osvješćivanju ovog rastućeg problema, informiranju i senzibilizaciji javnosti, donošenju jedinstvene strategije za detekciju, dijagnostiku i tretman djece s ADHD om, razvoj dijagnostičkog i tretmanskog algoritma, a sve u cilju zaštite mentalnog zdravlja, poboljšanje kvalitete života i prevencije ovisnosti kod djece s ADHD poremećajem.