Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ 74/14) na sjednici Skupštine Hrvatske interdisciplinarne terapijske udruge za djecu i mladež, održanoj 20.06.2015. donesen je:

STATUT

Instituta za psihoterapiju i savjetovanje djece, mladih i obitelji

I
OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata, o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o načinu osiguranja javnosti rada udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge i načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge.

Članak 2.

Naziv Udruge glasi: Institut za psihoterapiju i savjetovanje djece, mladih i obitelji
Skraćeni naziv Udruge je: Institut D.O.M. (u daljnjem tekstu – Udruga).
Uz hrvatski naziv udruge koristi se i na engleskom: Institute for psychotherapy and counselling of children, youth and family
Skraćeni naziv na engleskom jeziku: Institute C.Y.F.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
Sjedište Udruge je na adresi: Lipovečka 17, Zagreb

Članak 3.

Udruga može osnovati podružnice.
Odluku o osnivanju podružnice donosi Skupština.
Podružnice nemaju pravnu osobnost i njihov rad se uređuje Pravilnikom o podružnicama.

Članak 4.

Udruga je pravna osoba registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu te ima prava, obveze i odgovornosti utvrđene Ustavom, Zakonom i ovim Statutom.
Udruga je neprofitna i nevladina organizacija.

Članak 5.

Udruga ima pečat.
Pečat je zelene boje, okruglog oblika promjera 5 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: (Institut na gornjem djelu ruba, D.O.M. na donjem djelu ruba), a u sredini slika / logo Udruge (djeca ispod krova).
Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti Udruge, te financijska i druga dokumentacija. Pečat čuva i ovlašten je koristiti Predsjednik/ica Udruge, Podpredsjednik/ca Udruge i Tajnik/ca Udruge te drugi članovi/ice Udruge koje Skupština za to ovlasti.

Članak 6.

Udrugu zastupaju Predsjednik/ica, Podpredsjednik /ica i Tajnik/ica.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 7.

Rad Udruge je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje:
• Pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge o radu Udruge i značajnim događajima obavještavaju dostavom pisanih materijala, putem sjednica tijela Udruge, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način
• Putem sredstava javnog priopćavanja
• Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Udruga može izdavati svoje publikacije, biltene, plakate i sl.

II
CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.

Udruga je osnovana s ciljem razvitka, promicanja, unapređenja, istraživanja i edukacije psihoterapije i savjetodavnog rada djece i adolescenata na području Republike Hrvatske sa svrhom očuvanja mentalnog zdravlja i poboljšanja kvalitete života, obitelji, djece i mladih, kao i pravilnog razvoja samopouzdanja, razvijanja pozitivnih odnosa prema sebi i okolini što je preduvjet za zdravi mentalni razvoj djece i mladih.
Područje djelovanja Udruge je obrazovanje, znanost i istraživanje – strukovne udruge u području znanosti, istraživačkog rada i istraživanja.

Članak 9.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:
– provođenje edukativnih aktivnosti s područja psihoterapije djece i adolescenata i psihoterapijskog savjetovanja djece i adolescenata putem predavanja, radionica i treninga;
– organiziranje savjetovališta i supervizija;
– provođenje preventivnih aktivnosti sa svrhom ranog prepoznavanja problema i intervencije u obitelji;
– edukacija i informiranje obitelji, a posebice mladih obitelji o značenju i ulozi roditelja u razvoju djeteta, te razvijanju privrženosti putem predavanja, radionica i publikacija;
– organiziranje savjetodavne telefonske linije;
– provođenje edukativnih aktivnosti u području pomoći u učenju;
– provođenje edukativnih aktivnosti u području poremećaja u ponašanju
– provođenje edukativnih aktivnosti u području neurorazvojnih poremećaja (ADHD-a, poremećaji iz autističnog spektra)
– volonterstvo
– jačanje socijalne mreže i kapaciteta djece i mladih u društvenoj zajednici;
– edukacija i informiranje odgajatelja u vrtićima, te nastavnika i učenika u školama putem predavanja, radionica i publikacija;
– poticanje stručnog i znanstvenog rada kroz istraživanja;
– suradnja sa dječjim domovi, SOS dječjim selima i drugim ustanovama koje se bave djecom i mladima;
– suradnja s europskim udrugama;
– razvijanje interdisciplinarne suradnje sa tuzemnim i inozemnim srodnim udrugama u projektima koji se bave djecom i adolescentima s naglaskom na osiguranje optimalnih uvjeta razvoja svakom djetetu;
– razvijanje zajedničkih standarda u cilju zaštite prava djece i poboljšanja uvjeta za pravilan mentalni razvoj;
– informiranje stručne javnosti o savjetovanjima, edukacijama i predavanjima vezanim uz različite teme, a primjerene djeci, mladima, obiteljima i profesionalcima;
– informiranje stručne medicinske javnosti kroz suradnju s medijima.

III
ČLANSTVO I ČLANARINA

Članak 10.

Članom/icom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba. Članom Udruge mogu postati punoljetni državljani Republike Hrvatske ako potpišu pristupnicu i plate članarinu.
Članom Udruge može postati i strani državljanin, pod uvjetima utvrđenim osim Statutom i Zakonom.
Skupština Udruge može zaslužne pojedince koji su osobito pridonijeli radu Udruge i ostvarenju njezinih ciljeva, imenovati počasnim članovima/icama Udruge.

Članak 11.

U Registar članova Udruge upisuju se sljedeći podaci:
– ime i prezime / naziv
– osobni identifikacijski broj (OIB)
– datum rođenja
– datum pristupanja Udruzi
– kategorija članstva
– adresa prebivališta (ulica, kućni broj, grad)
– zvanje i/ili zanimanje
– kontakt (broj telefona i/ili mobitela, e-mail adresa)
– datum prestanka članstva u Udruzi.
Registar članova Udruge vodi se u elektroničkom obliku, te uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 12.

Visinu godišnje članarine određuje Predsjednik/ca Udruge.

Članak 13.

Članovi/ice Udruge imaju pravo i obvezu:
– aktivno sudjelovati u radu Udruge
– birati i biti birani u tijela Udruge
– davati prijedloge i stavljati primjedbe u vezi s radom tijela Udruge,
– biti obavještavani o radu Udruge i izvršavanju njenih programskih zadataka,
– pridržavati se Statuta i drugih akata Udruge,
– pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge,
– čuvati i podizati ugled Udruge,
– plaćati godišnju članarinu.
Počasni članovi/ice Udruge mogu:
– sudjelovati u radu Skupštine Udruge, bez prava odlučivanja
– davati prijedloge i izražavati vlastito mišljenje na sastancima Udruge,
– sudjelovati na sastancima, predavanjima i drugim oblicima djelovanja i aktivnosti Udruge utvrđenih ovim statutom,
– predlagati bolja rješenja za Udrugu.

Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje:
– dragovoljni istupom, podnošenjem pismenog zahtjeva člana,
– isključenjem,
– neplaćanjem članarine,
– prestankom rada Udruge,
– smrću člana/ice.

Član/ica može biti isključen iz Udruge zbog:
– teže povrede etičkog kodeksa Udruge,
– povrede odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
– narušavanja ugleda Udruge,
– narušavanja interesa Udruge, uslijed čijeg je djelovanja nastupila imovinska ili neimovinska šteta Udruzi.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik/ca. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 15.

Udruga može davati priznanja i pohvale svojim članovima/icama, pojedincima i pravnim osobama za osobitu aktivnost i poseban doprinos u radu Udruge.

Članak 16.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV
TIJELA UDRUGE

Članak 17.
Tijela Udruge su:
• Skupština
• Predsjednik/ica
• Dopredsjednik/ica
• Tajnik/ica
• Odbor za etička pitanja

SKUPŠTINA

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom koju sačinjavaju svi punoljetni poslovno sposobni članovi/ice Udruge.
Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri (4) godine.
Sjednice Skupštine saziva Predsjednik/ica Udruge na vlastitu inicijativu.
U slučaju isteka mandata, sjednicu Skupštine Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik/ica utvrđuje dnevni red sjednice, dan i mjesto održavanja sjednice. Poziv na Skupštinu može se uputiti elektroničkim putem ili poštom i to najmanje 8 dana prije održavanja zasjedanja. Poziv treba sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice i prijedlog dnevnog reda te materijale o pitanjima o kojima će se raspravljati.
Sjednicom Skupštine predsjedava Predsjednik/ica Udruge.
O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.
O načinu glasovanja na sjednici (javno ili tajno) odlučuje Skupština.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je prisutna 1/2 članova Skupštine. Ukoliko na početku sjednice ne postoji kvorum, čeka se 30 minuta i nakon proteka istih Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je prisutna 1/3 članova Skupštine.
Odluke Skupštine donose se natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova/ica.
Statut i njegove izmjene i dopune, odluke o počasnom članstvu, o raspolaganju imovinom i o prestanku rada Udruge Skupština mora donijeti dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova/ica Skupštine.

Članak 19.

Izvanrednu Skupštinu saziva Predsjednik/ica Udruge samostalno ili na pisani zahtjev 10 članova/ica Skupština Udruge. Zasjedanje izvanredne Skupštine mora se na pismeni poziv Predsjednik/ice Udruge održati u roku od 30 dana od uredno zaprimljenog zahtjeva, a Predsjednik/ica Udruge izvanrednu Skupštinu saziva 8 dana prije zasjedanja.
Ukoliko Predsjednik/ica ne sazove izvanrednu Skupštinu u roku od 22 dana od uredno zaprimljenog zahtjeva, moći će je sazvati predlagatelj/ica i to 8 dana prije održavanja.
Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo onaj problem zbog kojeg je sazvana.

Članak 20.

Skupština Udruge:
 utvrđuje politiku rada Udruge
 usvaja Statut te njegove izmjene i dopune
 bira i razrješuje Predsjednika/icu, Podpredsjednika/icu i Tajnika/icu Udruge, članove/ice Odbora za etička pitanja te Likvidatora/icu Udruge
 ovlašćuje za zastupanje druge članove/ice Udruge
 usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu te završni račun
 usvaja godišnje financijsko izvješće
 donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge
 donosi program rada Udruge
 razmatra izvještaj o radu Predsjednika/ice Udruge
 rješava žalbe članova/ica Udruge u drugom stupnju
 odlučuje o udruživanju u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge i istupanju iz njih
 odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,
 odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge
 donosi odluku o statusnim promjenama
 donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika
 odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

PREDSJEDNIK/ICA

Članak 21.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik/ica Udruge.
Predsjednika/icu Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri (4) godine.

Članak 22.

Predsjednik/ica:
• zastupa Udrugu,
• saziva Skupštinu Udruge,
• rukovodi radom Skupštine Udruge,
• sudjeluje u pripremi sjednica Skupštine i potpisuje akte Skupštine
• vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine
• utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
• brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
• podnosi izvješće o radu i prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Udruge Skupštini Udruge,
• nadzire i potpisuje materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
• odgovara za pravilnost i zakonitost rada Udruge te materijalnog i financijskog poslovanja Udruge
• upravlja imovinom Udruge,
• imenuje komisije i slična tijela Udruge prema potrebi te im određuje zadatke,
• brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
• donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,
• dostavlja zapisnike s redovite sjednice Skupštine nadležnom uredu
• sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge
• obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 23.

Za svoj rad Predsjednik/ica je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik/ica podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

PODPREDSJEDNIK/ICA

Članak 24.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika/ice u svim poslovima zamjenjuje Podpredsjednik/ica.
Podpredsjednika/icu bira Skupština Udruge, na mandat od četiri godine.

Članak 25.

Za svoj rad Podpredsjednik/ica je odgovoran Predsjedniku/ici i Skupštini Udruge.

TAJNIK/ICA

Članak 26.

Tajnika/icu Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.
Tajnik/ica Udruge vodi zapisnike sa sastanaka, sa sjednica Skupštine te registar članova Udruge.
Tajnik/ica je dužan sve zapisnike dati na uvid i potpis Predsjedniku/ici.

LIKVIDATOR/ICA

Članak 27.

Likvidatora bira i opoziva Skupština.
Otvaranjem likvidacijskog postupka likvidator se upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

OBOR ZA ETIČKA PITANJA

Članak 28.

Odbor za etička pitanja štiti standarde Udruge propisane Etičkim kodeksom.
Čine ga tri člana Udruge, koje bira skupština na 4 (četiri) godine na prijedlog članova Udruge.
Odbor za etička pitanja donosi Poslovnik o radu.

Članak 29.
Odbor za etička pitanja održava svoje sjednice po potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Odbor djeluje na osnovi predstavki članova Udruge o kršenju ili nepridržavanju Etičkog kodeksa i dužan je razmotriti svaku predstavku.
O svom radu Odbor izvješćuje Skupštinu.
Odbor za etička pitanja donosi odluke većinom glasova članova Odbora za etička pitanja.

Članak 30.

Ako član Odbora za etička pitanja ne izvršava Statutom predviđene obveze, može biti opozvan na zahtjev Predsjednika Udruge.

V
IMOVINA UDRUGE, NAKNADA TROŠKOVA I FINANCIJSKA GODINA

Članak 31.

Imovinu Udruge od koje se Udruga financira čine novčana sredstva koje Udruga ostvaruje od:
– uplate članarine
– namjenskim sredstvima stečenim provedbom programa i projekata financiranih iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora
– obavljanja vlastite djelatnosti određene Statutom Udruge
– donacija i dotacija, sponzorstava, nasljedstva, pomoći i poklona
– nekretnine i pokretnine Udruge i ostalih prihoda sukladno zakonu.

Članak 32.

Udruga imovinom upravlja samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom Udruge u skladu sa Zakonom.
Prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu godinu (kalendarsku) i vrijedi za tu godinu.
Financijski plan može se mijenjati tijekom godine odlukom Skupštine.
Po isteku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.
Naredbodavno pravo raspolaganja novčanim sredstvima na osnovi financijskog plana te odluka Skupštine ima Predsjednik/ica Udruge.
Sredstva Udruge vode se na jedinstvenom žiro-računu Udruge.
O obavljanju stručnih, administrativnih, materijalno-financijskih i pomoćnih poslova odluku donosi Predsjednik/ca, Dopredsjednik/ca i Tajnik/ca Udruge. Za iste se može prema potrebi zasnovati radni odnos, ugovor o djelu ili autorski ugovor.

VI
STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 33.

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi ostali opći akti moraju biti u skladu sa Statutom.
Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.
Sva pitanja koja nisu uređena Statutom bit će uređena općim aktima Udruge.
Tumačenje Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik/ca Udruge.

VII
RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 34.

Ukoliko između članova/ica Udruge dođe do spora koji je vezan uz djelovanje Udruge, članovi/ice će taj spor nastojati riješiti sporazumno.
Sukobom interesa u Udruzi smatra se situacija kada članovi/ice Udruge u obavljanju svojih dužnosti u Udruzi dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb interesa drugih članova/ica Udruge.
Odlučivanje u svezi sporova i sukoba interesa provodi Odbor za etička pitanja u prvom stupnju, odnosno Skupština Udruge u drugom stupnju.

VIII
PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 35.

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine i u drugim slučajevima propisanima Zakonom.
U slučaju prestanka rada Udruge imovina Udruge predaje se udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve, sukladno odluci Skupštine.

Članak 36.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 20.06.2015. godine.
Predsjednica Udruge
Dubravka Kocijan Hercigonja