Institut za psihoterapiju i savjetovanje djece, mladih i obitelji
10000 Zagreb, Lipovečka 17
RNO broj: 174429
OIB: 06971747271

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
Za razdoblje od 1.1.2015. do 31.12.2015.

 

BILJEŠKE UZ RAČUN PRIHODA I RASHODA

Bilješka br. 1
AOP 001

Institut za psihoterapiju i savjetovanje djece, mladih i obitelji (u osnivanju Hrvatska interdisciplinarna terapijska udruga za djecu i mladež) osnovana je temeljem Zakona o udrugama (NN88/01 i 11/02) Rješenjem gradskog ureda za opću upravu grada Zagreba dana 14.3.2011. godine, registarski broj 21008342.

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruge je rad na edukaciji i promicanju izobrazbe iz psihijatrijskog savjetovanja djece i adolescenata putem predavanja, radionica i treninga: savjetovališta, supervizije provođene od ovlaštenih supervizora i edukatora te suradnja s Udrugama u projektima koji se bave djecom i adolescentima, te druge udruge sukladno Statutu Udruge.

Računovodstvo se vodi po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz računskog plana za neprofitne organizacije koji je sastavni dio Zakona o poslovanju neprofitnih organizacija.

U razdoblju od 1.1. – 31.12.2015. godine ostvareni su prihodi u iznosu od 366.127,68 kn.

1. Prihodi su ostvareni u iznosu od 45.000,00 kn od odobrenih projekata iz proračuna Grada Zagreba, iznos od 6.650,00 kn od članarina, iznos 314.446,92 kn od članova za edukacije, kamata poslovne banke u iznosu od 30,76 kn.
2. Rashodi su evidentirani u iznosu od 324.592,84 kn te je na kraju obračunskog razdoblja evidentiran VIŠAK PRIHODA u iznosu od 41.534,84 kn.
3. Udruga nema zaposlenih. Programe provode članovi udruge i vanjski suradnici.

BILJEŠKE UZ BILANCU

1. Vrijednost financijske imovine na kraju obračunskog razdoblja sastoji se od novca na žiro računu u iznosu od 1.045,73 kn i u blagajni u iznosu od 122,98 kn, te danog zajma u iznosu od 44.000,00 kn.
2. Vrijednost imovine u iznosu od 7.928,50 kn umanjeno je za ispravak vrijednosti 3.050,91 kn, a sastoji je od kupovine računala u 2014. godini.

3. Sve obveze Udruge u obračunskom razdoblju su podmirene.

Zagreb, 18.2.2016. Predsjednica
Dubravka Kocijan Hercigonja